Statutter for St. Georgsfondet

 til fordel for speider- og gildesaken

(sist revider 2011)

§ 1. Fondet er opprettet i anledning av St. Georgs Gildene i Norges 10 år jubileum 14. juni 1962

§ 2. Fondets kapital ved starten var kr 15.000,-. Fondets inntekter er
-a. Bidrag fra St. Georgs Gildene i Norge,kr 5,- pr. medlem pr år.
-b. Gaver fra gildene.
Det ventes at alle gilder hvert år gir bidrag til fondet.
-c. Gaver fra gildemedlemmer.
-d. gaver og inntekter av tiltak som settes i verk av
Landsgildeledelsen.

§ 3. – Fondets kapital forvaltes av Landsgildeledelsen, og
gjøres så vidt mulig inntektsbringende. Regnskapet revideres av den valgte revisor for St. Georgs Gildene i Norge og forelegges Landsgildetinget til godkjenning

§ 4. – Bidrag av fondet bevilges av Landsgildetinget. Så vel renter som kapital kan benyttes. Bidrag kan ytes til :
– a. tiltak for speidersaken som helhet, fortrinnsvis tiltak som settes i verk av de norske speiderorganisasjonenene i fellesskap.
-b. Tiltak som St. Georgs Gildene i Norge vil gjennomføre til beste for speidersaken:
-c. Spesielle tiltak for å styrke gildearbeidet i Norge
-d. Spesielle tiltak for å støtte speider- og gildearbeidet i vanskeligstilte land.

§ 5.- I samsvar med retningslinjene som framgår av § 4, kan bidrag av fondet tilstå av Landsgildeledelsen innenfor en ramme av 20% av disponibel kapital i det siste godkjente regnskap. Beløpsrammen gjelder for en valgperiode. Bidrag utover dette bevilges av Landsgildetinget.

§ 6.- Disse statutter kan bare forandres av Landsgildetinget.