ISGF

St. Georgs Gildene i Norge er tilsluttet den verdensomspennende organisasjonen International Scout and Guide Fellowship, forkortet til ISGF.

Organisasjonen ble stiftet 25. oktober 1953, Norge var med blant stifterne.

Den har både engelsk og fransk som offisielle språk, ISGFs hjemmesider finnes derfor både i en engelsk og en fransk versjon. Det franske navnet på organisasjonen er Amitié Internationale des Scouts and Guides, forkortet til AISG.

Fra stiftelsen frem til 1996 het organisasjonen «International Fellowship of Former Scouts and Guides» IFOFSAG, eller på fransk AIDSEGA, som står for «Amitié Internationale des Scouts and Guides Adultes», og disse navnene finnes i litteratur fra de første årene.

ISGFs mål er at flest mulige land skal ha gildearbeid, og de vil stimulere til kontakt mellom medlemmene. ISGFs høyeste myndighet er Verdenskonferansen som holdes hvert 3. år. Der har hvert land 4 stemmer.
Verdenskonferansen i 2017 ble holdt i Denpasar, Bali, mens konferansen i 2020 skal være i Madrid, Spania. (Verdenskonferansen i 2005 var på Lillehammer).

Mer om intenasjonal arbeid her.

ISGFs arbeid ledes ellers av verdenskomiteen. For tiden er Alf Runar Bakke (Norge) medlem av verdenskomitéen med spesielt ansvar for økonomi.

Medlemstall

ISGF har pr. 15. mai 2015 48 404 medlemmer, fordelt på 103 nasjonale gilder. Av disse er 63 nasjonale gilder klassifisert som et såkalt «NSGF», som står for National Scout and Guide Fellowship. Forutsetningen for å få denne betegnelsen er at det nasjonale gildet har mer enn 60 medlemmer, og St. Georgs Gildene i Norge er ett av disse 63 gildene.

ISGF samarbeider med de to verdensspeiderforbundene

WOSM (World Organization of the Scout Movement) og
WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

Andre samarbeidspartnere:

UNHCR – FNs høykommissær for flyktninger

IAG – International Ambassadors Guild

 

ISGF støtter internasjonalt speiderarbeid gjennom


Development Fund,

som hovedsakelig får midler fra

Frimerkebanken,

en internasjonal frimerkeinnsamling som ble startet i Norge i 1962.

I tillegg inviterer ISGF medlemslandene til å delta i spesielle prosjekter. Prosjektene gjennomføres gjerne i samarbeid med ISGF-medlemmer i flere land og sammen med speiderorganisasjonene i mottakerlandet.

Av den kontingenten vi betaler nasjonalt, går 2.17€ pr medlem pr år til ISGF (jan 2015).

Verdenskontoret ligger i Brussel:
Avenue de la Porte de Hal 38, B-1060 Brussels

 

Regioner og underregioner