Kvernmoenutvalget

♦ Kvernmoenutvalget oppnevnes av Landsgildeledelsen. Den består av leder og to eller flere medlemmer. Ett av medlemmene er fra Landsgildeledelsen, ett medlem fra St. Georgs Gildene i Norge og ett medlem er tilsynsmannenKvernmoen. Lederen for Kvernmoenutvalget utpekes av Landsgildeledelsen.

♦ Oppnevningen gjelder for 2 år og skjer i tingperioden. Medlemmene kan gjenoppnevnes så lenge det er formålstjenlig

♦ Kvernmoenutvalget har det overordnede ansvar for drift, vedlikehold og oppfølging av nødvendige oppgraderinger av leirstedet. Kvernmoenutvalget skal i samråd med Østfold distrikt, sørge for at det årlig blir gjennomført Kvernmoendagen første søndag i juni og påfallende dugnadvirksomhet.

♦ Kvernmoenutvalget utarbeider årlig budsjett og arbeidsplan for virksomheten. Disse skal godkjennes av Landsgildeledelsen.

♦ Påløpende leieinntekter og betaling av driftskostnader og kostnader i forbindelse med nyinvesteringer sendes fortløpende av tilsynsmannen på Kvernmoen til Landsgildeledelsens kasserer for registrering og godkjenning. Forslag til dekking av større kostnader bør på forhånd være godkjent av Kvernmoenutvalget før det behandles av Landsgildeledelsen.

♦ Lederen av Kvernmoenutvalget kaller inn til møte to ganger årlig. Det skal føres referat fra møtene som sendes Landsgildeledelsen.

♦ Kvernmoenutvalget er ansvarlig for å lage en årlig rapport til Landsgildeledelsen og en delrapport til Landgildetinget.

 

Internasjonalt utvalg