Del av et nasjonalt fellesskap

Gildemedlemmene møtes i et fellesskap og hvert medlem tar noe med seg inn i kretsen. Arbeidet i gildet blir preget av disse menneskers håp, forventning og in­nsatsvilje. Hvert gilde får derfor sitt særpreg. Det som er et godt arbeidsopplegg på ett sted, trenger ikke nødvendigvis å passe et annet sted. Likevel finner vi en del felles grunntrekk i arbeidet i de fleste gilder og alle tar del i gildefellesskapet.

Sentrale arrangementer:

Landsgildetinget

avholdes hvert annet år (oddetalls år).  (Se aktivitetskalender.)

Gildemester eller andre med fullmakt representerer det lokale gildet.
Når et gilde har mer enn 50 medlemmer, har det 2 representanter til tinget.

Gildemestermøte

avholdes det året det ikke er Landsgildeting.  (Se aktivitetskalender.)

Gildemester, og en til fra hvert gilde kan delta, men andre medlemmer kan også delta så langt det er plass. Møtet har ikke besluttende myndighet. Emner av felles interesse behandles i grupper og i plenum, vanligvis etter grundig orienterende foredrag. Det orienteres også om saker som tenkes tatt opp på kommende Landsgildeting.

Nye gilder som sender en representant til en sentral samling, får dekket deltakeravgiften.

 

Årlige arrangementer