Landsgildeledelsen

Landsgildeledelsen velges på Landsgildetinget og leder arbeidet i organisasjonen i tingperioden.

Sammensetning (inkl. speiderrepresentanter), dekking av utgifter, møtefrekvens beslutningsdyktighet m.m. er behandlet i vedtektenes § 10.

Landsgildeledelsen skal velge en internasjonal sekretær. (Vedtak LGL 18/4-98)

§ 11 omhandler landsgildeledelsens oppgave og adgangen til å oppnevne enkeltpersoner eller utvalg til spesielle oppgaver og å ansette lønnet hjelp.

Kontoret

e-post: post@sggn.no

Postadresse:

St. Georgs Gildene i Norge
Postboks 6840, St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:

Samlokaler med Norges speiderforbund
St. Olavs gate 25, Oslo

Kontortid:
Besøk etter avtale.
tlf (+47) 404 06 650

Godtgjørelse

(Reiseregningsskjema, her)

Retningslinjer for godtgjørelse til tillitsvalgte i St. Georgs Gildene i Norge for reise- og oppholdsutgifter utført i tjeneste.

Det er en forutsetning at reiser gjøres på den for St. Georgs Gildenes billigste måte.

Innenlands:

1. Landsgildeledelsens medlemmer får dekket reise og opphold i forbindelse med møter i Landsgildeledelsen, Landsgildeting, Gildemestermøter og andre arrangementer når det skjer etter oppdrag.

2. Det samme gjelder for Gildekontorets sekretær og andre tillitsvalgte når disse innkalles.

3. Reiseutgifter dekkes etter offentlige reiseregulativ. Hvor det er nødvendig/hensiktsmessig med bruk av egen bil, dekkes dette for tiden med kr 2,00 pr. kjørte kilometer. Passasjerer som skal på samme oppdrag, dekkes med kr 0,30 pr. km.

4. Når en tillitsvalgt etter oppdrag besøker et gilde dekkes reiseutgiftene, idet en forutsetter at det stedlige gilde ordner med overnatting når det er nødvendig.

5. De samme bestemmelser som i pkt. 4 gjelder for distriktssamlinger.

6. Hvis et gilde insisterer på å få besøk når Landsgildeledelsen ikke finner å kunne dekke utgiftene, må det enkelte gilde selv dekke alle utgifter.

Utenlands:

1. Når en tillitsvalgt representerer St. Georgs Gildene i Norge, utenlands, dekkes kostnadene for deltakelse.

2. I enkelte tilfeller kan det tilbys delvis dekning av utgiftene.

Vedtatt LGL 09.12.95.

Komitéer og utvalg