Landsgildetinget

Landsgildetinget er organisasjonens øverste myndighet og avholdes hvert annet år (oddetalls år), neste gang 2021.

Regler for sammensetning, innkalling, frist for forslag med med finnes i vedtektenes § 7 og landsgildetingets oppgaver er beskrevet i § 8. Valget omtales i § 9.

Vedtekter for St. Georgs Gildene i Norge (her).

Forretningsorden

1. Tinget ledes av valgte møteledere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.

2. Protokollen føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, 2 valgte representanter og referentene.

3. Ingen representant har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutt taletid. Møtelederen har rett til å gjøre framlegg om avkortet taletid og framlegg om strek med de inntegnede talere.

4. Det kan ikke fremmes forslag til saker som ikke er oppsatt på saklisten. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, og da kan heller ikke forslag trekkes tilbake.

5. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer med unntak av lovforslag som krever 2/3 flertall. Møteleder avgjør voteringsmåte. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller en av representantene forlanger det. Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over de som har sagt seg villig til å motta valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

6. I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort, eventuelt med antall avgitte stemmer for og imot. Likeledes innføres i protokollen navnene på de representantene som har ordet under forskjellige saker.

7. Protokollen sendes ut så snart som mulig etter Landsgildetinget med en ukes frist for eventuelle merknader.

Valgkomiteen

Det er utarbeidet egen instruks for valgkomiteen:

INSTRUKS FOR LANDSGILDETINGETS VALGKOMITÉ

§ 1
Valgkomiteen og leder velges av Landsgildetinget – etter innstilling fra Landsgildeledelsen – og fungerer fram til neste ordinære Landsgildeting. Valgkomiteen består av 2 medlemmer og leder. Gjenvalg kan finne sted, men ingen kan sitte i valgkomiteen mer enn 6 år.

§ 2
Valgkomiteen forbereder alle valg til Landsgildeledelsen. De fremmer og forslag til valg av revisor. Kunngjøring om hvilke valg som skal finne sted, skal gjøres kjent for alle gilder i god tid, slik at alle gilder, gildeledelser og enkeltmedlemmer skal få anledning til å komme med forslag på kandidater innen den oppsatte frist.
Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag på Landsgildetinget, (jfr. Vedtektenes § 9.3).

§ 3
Valgkomiteen sørger for at det foreligger tilstrekkelig antall kandidater. Komiteen kan selv fremme egne forslag etter at fristen for innsending av forslag er gått ut.

§ 4
Valgkomiteen undersøker de foreslåtte kandidaters valgbarhet og hvorvidt de er villige til å stille til valg.

§ 5
Valgkomiteen sender Landsgildeledelsen en liste over de foreslåtte kandidatene og deres svar. Sammen med listen over de foreslåtte kandidater sendes valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte tillitsverv.

§ 6
Hvis medlemmer av valgkomiteen blir foreslått som kandidater til Landsgildeledelsen, trer de straks ut av komiteens arbeide. Hvis de svarer nei til det foreslåtte kandidatur, opptar de igjen sitt arbeide i komiteen.

§ 7
Valgkomiteen sender rapport om sitt arbeide til Landsgildeledelsen og makulerer sitt materiale etter valget.

Arrangør

Landsgildetinget har vanligvis en lokal arrangør, ett eller flere lokale gilder, som står for program, innkvartering med mer.

Prosjektavtale inngås mellom landsgildeledelsen og arrangøren ved komiteens / prosjektgruppas leder.

Eksempel på prosjektavtale, her.

 

Landsgildeledelsen