Normalvedtekter for gildene

Vedtekter for ……………………………….St. Georgs Gilde.

§ 1.
…………….. St. Georgs Gilde er tilsluttet organisasjonen St. Georgs Gildene i Norge og er bundet av vedtekter for denne.

§ 2.
Medlemskontingenten til gildet er kr ….. pr. år, her i inkludert den til enhver tid fastsatte kontingent til St. Georgs Gildene i Norge, som utredes av gildet.

§ 3.
Gildeledelsen kan bestå av gildemester, visegildemester, gildesekretær og gildekasserer. Ingen bør sitte i gildeledelsen mer en 6 år sammenhengende. Gildemester velges ved særskilt valg for ett år av gangen, og kan gjenvelges. De øvrige medlemmer velges for to år av gangen, i det ett medlem trer ut hvert år. Fratredende medlem kan velges inn i gildeledelsen igjen etter å ha vært ute i et år.

§ 4.
Gildetinget avholdes innen utgangen av januar etter skriftlig innkalling med en ukes varsel og med angivelse av de saker som ønskes behandlet. På Gildetinget behandles årsberetning og regnskap for det foregående år, samt årsplan, og budsjett for det kommende år. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall hvis ikke annet er bestemt (Jfr.§6 og 7) Ved stemmelikhet foretas omvalg. Stemmerett i Gildetinget har alle medlemmer som har betalt siste års kontingent. Innen 15. februar sender St. Georgs Gildet sin årsrapport på fastsatt skjema til Landsgildeledelsen.

§ 5.
Gildeledelsen forvalter gildets midler, dog således at gildets disposisjonsfond ikke kan angripes uten at det på forhånd innhentes samtykke fra et medlemsmøte. Gildetinget bestemmer hvor meget av det regnskapsmessige overskudd som skal overføres til disposisjonsfondet.

§ 6.
Endring av disse vedtekter kan bare foretas av Gildetinget med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer må godkjennes av Landsgildeledelsen.

§ 7.
Oppløsning av gildet kan bare besluttes i to på hverandre følgende medlemsmøter, hvorav det ene er Gildetinget. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved gildets oppløsning forvaltes gildets midler og eiendeler av Landsgildeledelsen inntil nytt gilde er stiftet på stedet. Dersom et nytt gilde ikke er stiftet på stedet innen 5 år, tilføres gildets midler St. Georgsfondet. Gildets øvrige eiendeler disponeres etter Landsgildeledelsens bestemmelser.

 

Organisasjon nasjonalt