Medlemsopptakelse – forslag

Alle nye medlemmer skal høytidelig opptas i gildet og avlegge gildeløftet.
Opptakelse bør skje ved åpningen av et møte og i høytidelige former.
Seremonien er enkel, men det er av avgjørende betydning at den blir gjennomført med presisjon og sikkerhet, og den bør derfor gjennomgås på forhånd.
Husk: Bestill gildebrev og gildenål fra kontoret i god før opptakelsen.
Innmeldingsblankett kan lastes ned her.

Opptakelsen ledes av gildemester (GM) assistert av to av styrets medlemmer (A1 og A2):

Innledning

Seremonien kan evt. innledes med musikk og/eller sang, for eksempel Gildesangbok nr 7 (Lev ditt liv, så man kan merke det er alvor…)

GM: Vi skal i dag oppta ?___________? i vårt gilde.
(Vedkommende reiser seg.)
GM: Du/dere ønsker å bli opptatt i gildebevegelsen. Hør hva vårt arbeid bygger på og hva som er bevegelsens formål:

A1: St. Georgs Gildene i Norge bygger på speideridealene slik disse kommer til uttrykk i Speiderloven… (Speiderloven leses.)

A2: Gildebevegelsens formål er:
«Å hjelpe de enkelte gildemedlemmene til etter beste evne å leve opp til speideridealene;
– å arbeide for å fremme speider- og gildebevegelsen lokalt, nasjonalt og internasjonalt;
– å arbeide for mellommenneskelig hjelpsomhet, toleranse og forståelse.»

GM kan evt. holde en kort tale

Opptakelsen

Alle reiser seg

GM: Du/dere har nå hørt hva vårt arbeid bygger på og hvilke forventninger det stiller til oss. Nå spør jeg: Ønsker du/dere å gå inn i det fellesskap og de forpliktelser som hører med til medlemskap i gildebevegelsen?

Svar: Ja

(De nye medlemmer kalles frem én om gangen.)

GM: ?______?, lover du å gjøre ditt beste for å leve opp til St. Georgs Gildenes formål og idealer?
Svar med gildeløftet: Ja, jeg lover å gjøre mitt beste for å leve opp til St. Georgs Gildenes formål og idealer.
GM: Jeg opptar deg som medlem av ?______? St. Georgs Gilde og den internasjonale gildebevegelse. (Håndtrykk). Motta et gildebrev som bevis og en gildenål som tegn på ditt medlemskap!*

A1 overrekker gildebrevet.
A2 fester gildenålen på det nye medlems klær.

Når alle er tatt opp:
GM: Når du/dere nå er opptatt i vårt fellesskap, ønsker jeg velkommen og lykke til med arbeidet som ligger foran.
Alle: Velkommen i vårt fellesskap!

Seremonien kan evt. avsluttes med en sang, for eksempel Gildesangbok nr 61 vers 2 (Gildevenn, vær beredt!), og/eller musikk.

*  Gildebrev og gildenål bestilles fra kontoret.